Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ του www.cleanmattress.gr
 

ΓΕΝΙΚΑ
1. Η Ατομική επιχείρηση Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.cleanmattress.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και στους χρήστες αυτούς σχετικά με την επιχείρηση, τη δραστηριότητά της, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Η χρήση του www.cleanmattress.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η Carpet Shine  δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Η χρήση του www.cleanmattress.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.cleanmattress.gr  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
4. Η cleanmattress καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενου που διατίθεται μέσω του www.cleanmattress.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η cleanmattress δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη / χρήστη του www.cleanmattress.gr για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

5. Ο χρήστης / επισκέπτης του www.cleanmattress.gr   υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.cleanmattress.gr υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

6. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.cleanmattress.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της CarpetShine Κώστας Μαλτέζος.  Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.cleanmattress.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

7. Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.cleanmattress.gr πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος . Στην περίπτωση αυτή, η Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα τρίτων.

8. Η Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένων των επισκεπτών του www.cleanmattress.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.cleanmattress.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.cleanmattress.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.cleanmattress.gr.

9. Τα περιεχόμενα του www.cleanmattress.gr  καθώς και οι υπηρεσίες που  παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.cleanmattress.gr  απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν και να αναδημοσιεύουν παραποιημένα τα περιεχόμενα  του www.cleanmattress.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η Carpet Shine Κώστας Μαλτέζος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

10. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.cleanmattress.gr  μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του site.